Centralny Wywiad Autorytetu
cwa_logo.png

Serwis informacyjny


Centralny Wywiad Autorytetu jako komórka organizacyjna Pionu Ochronnego realizuje na rzecz Autorytetu misję trojaką:

 1. prowadzenie działalności wywiadowczej za pośrednictwem Wydziału Wywiadowczego;
 2. prowadzenie działalności kontrwywiadowczej za pośrednictwem Wydziału Kontrwywiadowczego oraz
 3. prowadzenie działalności wywiadowczej i kontrwywiadowczej w zakresie elektronicznym za pośrednictwem Wydziału Walki Elektronicznej.

Skala działalności CWA dotyka trzech poziomów:

 1. strategicznego:
  • w zakresie wywiadu — pozyskiwanie, przetwarzanie i dystrybuowanie źródeł oraz informacji niejawnych o znaczeniu kluczowym dla osób podejmujących najważniejsze decyzje w Autorytecie;
  • w zakresie kontrwywiadu — ustalanie polityki bezpieczeństwa informacyjnego Autorytetu, przeciwdziałanie wyciekom najściślej chronionych informacji o Autorytecie oraz planowanie zwalczanie działalności obcych wywiadów;
  • w zakresie walki elektronicznej — ustalanie polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego i standardów szyfrowych kanałów łącznościowych w Autorytecie we współpracy z Sekcją Kryptologiczną Biura Akwizycji oraz wspomaganie wywiadu i kontrwywiadu w realizacji powyższych celów;
 2. operacyjnego:
  • w zakresie wywiadu — pozyskiwanie, przetwarzanie i dystrybuowanie źródeł oraz informacji niejawnych na potrzeby przeprowadzania operacji przez jednostki oraz komórki cywilne i militarne Autorytetu;
  • w zakresie kontrwywiadu — kontrolowanie i wydawanie raportów oraz zaleceń w zakresie egzekwowania przez personel wytycznych polityki bezpieczeństwa informacyjnego, a także przeprowadzanie postępowań sprawdzających pracowników;
  • w zakresie walki elektronicznej — utrzymywanie bezpieczeństwa teleinformatycznego Autorytetu na najwyższym poziomie, wspomaganie wywiadu i kontrwywiadu w realizacji ww. celów;
 3. taktycznego
  • w zakresie wywiadu — pozyskiwanie, przetwarzanie i dystrybuowanie informacji niejawnych na bieżące potrzeby Autorytetu;
  • w zakresie kontrwywiadu — zapewnianie informacji o przewidywanych zagrożeniach funkcjonariuszom wykonującym, a także bezpośrednie reagowanie na sytuacje nagłe;
  • w zakresie walki elektronicznej — udzielanie bieżącej pomocy hakerskiej i specjalistycznej z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego pracownikom Autorytetu, a w szczególności funkcjonariuszom Pionu Ochronnego wykonującym działania terenowe.

Dowódca Centralnego Wywiadu Autorytetu odpowiada bezpośrednio przed Naczelnikiem Pionu Ochronnego. Dowódca CWA realizuje ww. misję za pośrednictwem Dowódcy Operacji Wywiadowczych, Dowódcy Operacji Kontrwywiadowczych oraz Dowódcy Elektroniczych Operacji Wywiadowczych i Kontrwywiadowczych. Potrzeby administracyjno-gospodarcze CWA zaspokajane są przez Wydział Administracyjny zarządzany przez Kierownika Administracyjno-Gospodarczego, także odpowiadającego przed Dowódcą CWA.

CWA odpowiedzialne jest także za negocjowanie i przeprowadzanie wymian pracowników Autorytetu zatrzymanych przez obce kontrwywiady i podmioty świata anomalii. CWA znajduje się w stanie ciągłej gotowości do realizowania również celów nagłych związanych z incydentami wymagającymi uwagi Autorytetu w każdym zakątku globu.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License